قبل
بعدی

توییت انجمن اسلامی دانشجویان ۱۳۴۸ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص جنایت رژیم صهیونیست در بیمارستان شفا غزه