واحد علــــمی انجمــن اسلامی

     اگر می خواهید در جریان آخرین پژوهش ها باشین و در وبینار ها و کنگره های علمی شرکت کنین…. یا در نشریات علمی فعالیت کنین جای درستی رو انتخاب کردین

در این صفحه بیشتر با ما آشنا میشی...

در مسیر تحصیلت چند بعدی باش...

در انجمن اسلامی کنار تحصیلت در فضای دانشگاه با فعالیت در واحد علمی این مجموعه میتونی در فضای متنوعی به فعالیت بپردازی و تجربیات جدیدی کسب کنی

بخشی از فعالیت های این واحد

مروری بر فعالیت های انجام شده

 • Slide Pre Title

  Slide Item 1

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
 • Slide Pre Title

  Slide Item 2

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
 • Slide Pre Title

  Slide Item 3

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
 • Slide Pre Title

  Slide Item 4

  I am slideshow description text, you can edit this text from slider items of slideshow content.
هـــــمراه ما باش...

     اگر می خواهی در این فعالیت ها نقشی داشته باشی و در کنار بقیه اعضای این واحد به کسب تجربه بپردازی با کلیک بر روی دکمه زیر در اینواحد ثبت نام کن و با دبیر مربوطه در ارتباط باش…