کارگروه نشریات

کارگروه نشریات انجمن اسلامی ۱۳۴۸، که آیینه تمام نمایی است از فعالیت های ادبی، نمایشی و هنری انجمن که در چارچوب‌های فرهنگی آن در تمام ادوار فعالیت این تشکل با آن همراه بوده است، شامل نشریه های صوتی (پادکست)، تصویری و متنی است که در هر کدام، گروهی مستعد به سرپرستی دانشجویان اهل فن برای پیشبرد اهداف و رسالت های نشریه فعالیت میکنند.
هدف از زنده نگه داشتن نشریه های مختلف به قطع، رشد افراد حاضر در نشریه ها و پرداختن به استعداد هایشان مثل نویسندگی و گویندگی و گرافیک و مجریگری و بازیگری است.
و پس از آن مهم ترین هدف توسعه و احیای فرهنگ ایرانی-اسلامی در سایه فعالیت های از این قبیل است.
همچنین طریق نشریات مسیر مناسبی است برای احقاق حق و مطالبه گری که یکی از مهم ترین وظایف تشکل انجمن اسلامی ۱۳۴۸ است.

نشریه سیاسی_اجتماعی سلام
https://t.me/Iassbmu
نشریه طنز سرسوزن
https://t.me/sar_soozan
نشریه صوتی پژواک
https://t.me/pezh_vak
نشریه صوتی بهشتی سلام
https://t.me/beheshtisalam
نشریه تصویری سلوک
https://t.me/S0_L00K